Privacyverklaring Administratiekantoor Sonnich

 

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Administratiekantoor Sonnich geleverde diensten. Administratiekantoor Sonnich, gevestigd te Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor Sonnich verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, en omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die wij van u nodig hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ons in ieder geval verwerkt worden betreffen;

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • BSN-nummers
 • Telefoonnummers
 • Emailadressen
 • Bankgegevens

Verwerkt administratiekantoor Sonnich ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Administratiekantoor Sonnich verwerkt soortgelijke gegevens niet

Waarom wij gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst hebt met Administratiekantoor Sonnich willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bereiken als dit nodig is voor onze dienstverlening
 • U te informeren over mogelijk wijzigingen in diensten en of regelgeving
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de informatie ten behoeve van fiscale aangiftes

Wij kunnen de gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij oorspronkelijk bedoeld zijn, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Administratiekantoor Sonnich zich het recht wijzigingen door te voeren in dit privacy statement, om hiermee de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Administratiekantoor Sonnich zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met gegevens aan derden

Administratiekantoor Sonnich verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek per e-mail.

Beveiliging

Administratiekantoor Sonnich hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij ons toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet—of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval wij gebruik maken van de diensten van derden, zullen wij, in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Administratiekantoor Sonnich u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via e-mail.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met ons via email, info@sonnich.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 20 mei 2018